Elo Charts - tristan mao

Blitz: Elo 1503

early abort 2101 0 b
cecilia luo 1376 1 b
justin situ 1354 0 b
anchu 1268 1 w
oscar chen 1577 0 b
early abort 2122 0 w
jiali xiao 1447 0 w
felixzhao 1379 0 b
andrewtao123 1527 1 w
early abort 2154 0 b
muchen yang 1294 0 w
early abort 2184 0 b
chess8 2727 0 w
olivierchen 1886 0 b
zachary w 1592 1 w
mtlxin 1621 1 b
oscar chen 1445 0 b
oscar chen 1420 0 w
oscar chen 1393 0 b
oscar chen 1363 0 w
evanni 1621 1 w
olivierchen 1811 0 w
oscarguo 1621 1 w
sophie luuu 1321 1 b
sophie luuu 1345 1 w
yang yi 1209 0 b
early abort 2292 0 b
justin situ 1621 1 w
anchu 1621 0 b
early abort 2317 0 b
leo r 1650 1 b
anchu 1621 1 w
nathanhe 1393 1 w
nathanhe 1621 1 b
i am the danger 1410 0 w
early abort 2220 0 b
aliceguang 1747 0 b
lilou qian 1907 0 w

Langsame Partien: Elo 1741

early abort 2342 0 b
oscar chen 1656 1 w
early abort 2329 0 b
early abort 2330 0 w
lilou qian 1915 0 w
dai2020 1547 1 w
boheng_wang 1585 1 w
littlepiggy 1839 r w
early abort 2315 0 b
early abort 2317 0 b
early abort 2318 0 b
early abort 2320 0 b
jiali xiao 1562 0 b
ethanshi 1501 1 w
sophie luuu 1543 1 b
early abort 2342 0 b
anchu 1411 1 w
leo r 1747 1 w
anyuzhang 1591 1 b
early abort 2218 0 b
justin situ 1614 0 b
lucasluo 1731 0 w
early abort 2368 0 w
leopart 2062 0 w
justin situ 1559 1 w
early abort 2220 0 b
leon y 1621 1 b
zeming wang 1621 1 w

Bullet: Elo 1514

roya 1735 0 b
early abort 2150 0 b
josele5 1205 0 b
early abort 2220 0 w
nathanhe 1621 1 w