Elo Charts - epoli80

Blitz: Elo 1780

epoli66 1676 0 w
epoli66 1669 r b
epoli66 1688 1 w
epoli66 1701 1 b
epoli66 1714 1 w
epoli66 1729 1 b
epoli66 1747 1 w
epoli66 1757 1 b
epoli66 1746 0 b
epoli66 1727 0 b
epoli66 1745 1 w
epoli 4 1717 1 w
epoli66 1697 0 w
epoli93 1895 r b
epoli 4 1682 0 w
epoli77 1358 1 b
epoli60 1276 1 w
epoli269 1686 1 b
epoli66 1667 0 w
tudor m 1621 0 b
epoli66 1655 1 b
epoli269 1745 1 w
epoli66 1664 1 w
epoli66 1678 1 b
epoli66 1657 0 b
epoli66 1652 r w
epoli60 1278 1 b
epoli60 1281 1 w
epoli66 1666 1 b
epoli60 1285 1 w
epoli269 1791 1 b
epoli77 1362 1 w
epoli66 1614 0 b
epoli 4 1704 0 b
epoli66 1620 1 w
epoli66 1633 1 b
epoli60 1292 1 b
epoli66 1627 0 w
epoli269 1813 1 b
epoli66 1631 1 w
epoli66 1629 1 w
epoli60 1311 1 b
epoli60 1281 0 b
early abort 2311 0 b
epoli60 1284 1 b
epoli269 1826 1 w
epoli66 1607 0 b
epoli61 1488 0 w
epoli77 1353 1 b
epoli66 1582 1 b
epoli60 1292 1 b
epoli66 1577 1 w
epoli67 1504 0 w
epoli77 1379 1 b
epoli 4 1677 0 w
epoli269 1834 1 b
epoli60 1283 1 b
epoli269 1887 1 w
epoli60 1288 1 b
epoli269 1971 1 w
epoli77 1368 1 b
epoli60 1276 1 b
epoli66 1442 0 b
epoli57 1653 0 b

Slow Games: Elo 1689

epoli269 1319 1 b
epoli66 1621 1 w