Elo Charts - geoden

Blitz: Elo 1781

nikoshalk 1744 0 b
exantas 1749 r w
lidba 1644 1 w
kkabouri 1880 0 w
nikoshalk 1699 0 w
exantas 1743 0 b
lidba 1653 1 b
kkabouri 1830 0 b
chrpana 1769 1 w
kkabouri 1802 0 w
nikoshalk 1749 1 b
a1b3 1582 0 w
chrpana 1730 1 b
kkabouri 1834 1 b
nikoshalk 1766 1 w
a1b3 1554 r b
lidba 1634 r b
exantas 1768 1 w
chrpana 1723 1 b
kkabouri 1904 1 w
a1b3 1612 1 b
lidba 1621 r w
exantas 1732 1 b
chrpana 1758 1 w
kkabouri 1914 0 b
a1b3 1595 1 w
exantas 1804 1 b
kkabouri 1868 0 w
chrpana 1704 0 b
lidba 1672 1 w
exantas 1774 0 w
kkabouri 1856 0 b
chrpana 1707 r w
lidba 1682 1 b
chrpana 1730 1 b
exantas 1771 r w
kkabouri 1814 0 b
nikoshalk 1723 0 w
lidba 1682 1 w
chrpana 1742 0 w
exantas 1759 r b
kkabouri 1846 1 w
nikoshalk 1763 1 b
lidba 1669 1 b
chrpana 1736 1 b
lidba 1688 1 w
kkabouri 1871 1 b
exantas 1713 1 w
chrpana 1730 0 w
lidba 1666 0 b
kkabouri 1878 r w
exantas 1722 0 b
lidba 1647 1 b
exantas 1679 0 w
chrpana 1724 1 b
kkabouri 1883 0 w
nikoshalk 1806 1 w
lidba 1584 1 w
exantas 1750 1 b
chrpana 1733 1 w
kkabouri 1896 0 b
nikoshalk 1838 1 b
kakofonix 1683 1 b
nikoshalk 1854 r w
chrpana 1711 0 b
lidba 1605 1 w
kkabouri 1838 0 b
exantas 1708 0 w
kakofonix 1765 1 w
nikoshalk 1809 1 b
chrpana 1710 1 w
lidba 1570 1 b
kkabouri 1807 0 w
exantas 1736 1 b
kkabouri 1848 1 b
nikoshalk 1797 0 w
chrpana 1690 1 b
lidba 1599 1 w
exantas 1709 0 b
kkabouri 1854 1 w
nikoshalk 1787 1 b
chrpana 1727 1 w
lidba 1611 1 b
exantas 1656 r w
kkabouri 1904 1 b
kkabouri 1887 0 b
kkabouri 1868 0 b
chrpana 1750 1 w
exantas 1692 1 b
nikoshalk 1777 1 w
lidba 1598 1 w
kkabouri 1856 1 w
chrpana 1731 0 b
exantas 1714 0 w
nikoshalk 1741 0 b
lidba 1647 1 b
lidba 1653 1 w
chrpana 1739 1 b
exantas 1716 1 b
kkabouri 1845 0 w
nikoshalk 1742 1 b
lidba 1675 1 b
chrpana 1728 1 w
exantas 1700 1 w
kkabouri 1771 0 b
nikoshalk 1798 1 w
chrpana 1758 0 w
lidba 1596 1 b
nikoshalk 1775 1 w
kkabouri 1860 1 b
exantas 1683 1 b
chrpana 1778 1 b
lidba 1647 1 w
nikoshalk 1795 1 b
kkabouri 1836 0 w
exantas 1674 1 w
chrpana 1714 1 w
exantas 1741 0 b
kkabouri 1838 0 w
lidba 1686 1 b
chrpana 1741 1 b
exantas 1693 0 w
kkabouri 1857 0 b
lidba 1664 1 w
lidba 1672 1 b
exantas 1699 1 w
kkabouri 1898 1 w
chrpana 1739 1 b
nikoshalk 1731 0 w
lidba 1660 1 w
exantas 1703 0 b
kkabouri 1838 0 b
chrpana 1707 1 w
nikoshalk 1761 1 b
lidba 1710 1 b
lidba 1685 0 b
exantas 1657 1 w
kkabouri 1925 1 b
nikoshalk 1742 0 w
chrpana 1727 0 w
lidba 1628 r w
exantas 1647 0 b
kkabouri 1909 1 w
nikoshalk 1758 1 b
chrpana 1736 1 b
exantas 1666 1 w
nikoshalk 1768 1 b
lidba 1662 1 w
chrpana 1763 1 b
kkabouri 1912 1 w
exantas 1641 0 b
nikoshalk 1750 0 w
lidba 1652 0 b
chrpana 1759 r w
kkabouri 1914 1 b
issal 1526 1 b
nikoshalk 1781 1 w
kkabouri 1889 0 w
lidba 1622 1 b
issal 1532 1 w
nikoshalk 1817 1 b
kkabouri 1884 0 b
lidba 1634 1 w
exantas 1643 1 b
exantas 1651 1 w
nikoshalk 1803 0 b
madi95 1453 1 w
kkabouri 1829 0 b
lidba 1657 1 w
issal 1500 1 b
exantas 1682 1 b
nikoshalk 1803 r w
madi95 1441 1 b
kkabouri 1817 1 w
lidba 1660 1 b
issal 1488 0 w
kkabouri 1816 0 w
kakofonix 1654 1 b
nikoshalk 1812 0 w
ispantel 1752 1 b
lidba 1644 1 w
exantas 1656 1 b
chrpana 1723 0 w
issal 1493 1 b
kkabouri 1780 0 b
kakofonix 1643 1 w
nikoshalk 1806 1 b
ispantel 1712 0 w
lidba 1610 1 b
exantas 1709 1 w
chrpana 1698 r b
issal 1559 1 w
exantas 1715 r b
manthos 1796 r w
lidba 1626 1 w
chrpana 1724 1 b
kkabouri 1773 1 w
nikoshalk 1808 1 b
issal 1548 1 w
exantas 1686 1 w
manthos 1696 r b
lidba 1652 1 b
chrpana 1671 1 w
kkabouri 1754 r b
nikoshalk 1804 r w
issal 1601 1 b
benkakias 1931 1 b
kkabouri 1744 r w
issal 1582 0 b
nikoshalk 1743 0 w
lidba 1637 1 b
kakofonix 1802 0 w
exantas 1739 1 b
chrpana 1724 1 w
benkakias 1966 1 w
kkabouri 1764 1 b
issal 1526 1 w
nikoshalk 1827 1 b
lidba 1665 1 w
kakofonix 1753 1 b
exantas 1781 1 w
chrpana 1701 1 b
issal 1542 r b
nikoshalk 1807 0 w
lidba 1615 0 b
kkabouri 1773 1 w
chrpana 1655 r b
exantas 1781 1 w
issal 1552 1 w
nikoshalk 1834 1 b
lidba 1634 1 w
kkabouri 1724 0 b
chrpana 1668 1 w
exantas 1779 1 b
nikoshalk 1862 r b
exantas 1777 1 w
lidba 1640 1 b
kkabouri 1776 1 w
chrpana 1658 1 b
nikoshalk 1858 0 w
exantas 1758 1 b
lidba 1638 r w
kkabouri 1802 1 b
chrpana 1647 1 w
kkabouri 1781 r b
exantas 1730 0 w
lidba 1655 1 b
chrpana 1673 0 w
nikoshalk 1825 0 b
issal 1472 1 w
benkakias 1941 0 w
kkabouri 1882 r w
exantas 1694 1 b
lidba 1633 1 w
chrpana 1700 1 b
nikoshalk 1746 0 w
issal 1513 1 b
benkakias 1989 1 b
chrpana 1670 0 b
lidba 1602 1 w
nikoshalk 1727 1 b
exantas 1682 r w
issal 1526 1 b
kkabouri 1795 0 w
chrpana 1737 1 w
lidba 1663 1 b
nikoshalk 1688 1 w
exantas 1732 1 b
issal 1541 1 w

Bullet: Elo 1683

nikoshalk 1767 0 b
chrpana 1588 0 w
kkabouri 1791 0 w
nikoshalk 1757 0 w
chrpana 1617 1 b
kkabouri 1786 0 b
chrpana 1602 1 b
kkabouri 1760 0 w
exantas 1629 1 b
chrpana 1604 1 w
kkabouri 1796 1 b
exantas 1637 1 w
kkabouri 1810 1 b
chrpana 1633 1 w
lidba 1474 0 b
exantas 1671 1 w
kkabouri 1772 0 w
chrpana 1631 0 b
lidba 1467 1 w
exantas 1679 0 b
exantas 1696 1 b
lidba 1492 1 w
kkabouri 1734 r b
chrpana 1614 0 w
exantas 1664 1 w
lidba 1530 1 b
kkabouri 1718 0 w
chrpana 1627 0 b
chrpana 1639 1 b
exantas 1664 1 w
kkabouri 1747 1 b
nikoshalk 1764 r w
lidba 1451 0 w
chrpana 1649 1 w
exantas 1684 0 b
kkabouri 1790 1 w
nikoshalk 1771 1 b
lidba 1488 1 b
lidba 1498 1 w
chrpana 1636 0 b
exantas 1669 0 w
kkabouri 1732 0 b
lidba 1538 1 b
chrpana 1635 0 w
exantas 1632 1 b
kkabouri 1752 1 w
chrpana 1571 1 w
exantas 1646 r b
nikoshalk 1764 0 w
lidba 1538 1 b
kkabouri 1783 0 w
chrpana 1523 0 b
exantas 1658 1 w
nikoshalk 1774 0 b
lidba 1559 1 w
kkabouri 1781 r b
lidba 1555 1 b
nikoshalk 1753 0 w
kkabouri 1804 1 b
chrpana 1494 1 w
exantas 1688 1 b
lidba 1503 1 w
nikoshalk 1807 0 b
kkabouri 1789 0 w
chrpana 1505 1 b
exantas 1674 1 w
nikoshalk 1767 0 w
chrpana 1530 1 b
lidba 1582 1 w
exantas 1626 0 b
kkabouri 1840 1 w
nikoshalk 1745 0 b
chrpana 1554 0 w
lidba 1532 1 b
exantas 1681 0 w
kkabouri 1831 0 b
lidba 1533 1 w
chrpana 1502 0 b
kkabouri 1839 0 b
exantas 1653 0 w
nikoshalk 1736 r b
lidba 1551 1 b
chrpana 1478 0 w
kkabouri 1814 0 w
exantas 1628 1 b
nikoshalk 1723 0 w
chrpana 1520 1 b
exantas 1609 1 w
nikoshalk 1751 1 b
kkabouri 1831 1 w
chrpana 1562 1 w
exantas 1596 0 b
nikoshalk 1772 1 w
kkabouri 1832 0 b
chrpana 1576 1 w
kkabouri 1818 0 b
exantas 1574 0 b
chrpana 1580 1 b
kkabouri 1795 0 w
exantas 1582 0 w
exantas 1599 1 w
chrpana 1536 1 b
kkabouri 1848 0 b
lidba 1533 r w
nikoshalk 1781 0 b
exantas 1541 0 b
chrpana 1545 0 w
kkabouri 1844 0 w
lidba 1517 1 b
nikoshalk 1759 0 w
exantas 1607 1 b
kkabouri 1819 0 w
lidba 1539 1 b
chrpana 1576 0 w
exantas 1639 1 w
kkabouri 1788 0 b
lidba 1512 1 w
chrpana 1565 0 b
nikoshalk 1746 0 b
kkabouri 1780 1 w
exantas 1649 1 b
issal 1426 1 w
nikoshalk 1771 0 w
kkabouri 1774 0 b
exantas 1645 1 w
issal 1415 r b
nikoshalk 1798 1 w
kkabouri 1762 0 b
issal 1367 0 w
exantas 1568 0 b
nikoshalk 1789 0 b