Elo Charts - sophie luuu

Slow Games: Elo 1533

early abort 2132 0 b
early abort 2133 0 w
ryan fu 1474 1 w
ryan fu 1621 1 b
kevin yifan liu 1530 0 w
harry dai 1689 0 b
jerryt 1621 1 w
yuehanz 1661 0 w
yuehanz 1601 0 b
tristan mao 1740 0 w
yang yi 1637 1 w
coolslowfrost 1793 0 w
judycui 1478 1 b
lu zhong zheng 1587 1 b
joedeng 1604 0 b
haiyi h 1448 0 w
haiyi h 1425 0 b
ace07 1539 1 b
aliceguang 1779 0 w
hjgong 1414 0 w
hjgong 1424 1 b
yixuanangela 1621 0 w
aliceguang 1621 0 b
ethanshi 1590 1 w
anchu 1621 1 w
anthony li 1701 1 b
judycui 1409 0 w

Blitz: Elo 1308

amarino 1270 0 b
amarino 1226 0 w
anyname 1102 1 w
dai2020 1157 1 b
nathanhe 1227 1 b
claire zhou 959 1 w
gerhardp 1167 0 b
muchen yang 1376 1 w
ozz65 1340 0 w
dai2020 1169 1 b
judycui 1393 1 b
xiyuan 1579 1 b
benliu 1116 0 w
oscar chen 1216 0 b
tristan mao 1622 0 w
tristan mao 1607 0 b
aliceguang 1564 0 w
hjgong 1150 0 w
evanni 1621 0 b
leon y 1640 0 b
dai2020 1486 1 w

Bullet: Elo 1538

yuehanz 1621 0 w