Account kaipa

Blitz: Elo 1587

None
Profile Picture
 

Bullet: Elo 1482

Slow: Elo 1649